at partisippet oppfører seg på same måte som eit adjektiv i setninga. Eit kjøpt hus, det kjøpte huset, kjøpte hus eit raudt hus, det raude huset, raude hus

ei lesen bok, den lesne boka, lesne bøker ei open bok, den opne boka, opne bøker attributiv stilling og når dei står etter hjelpeverba vere, verte og bli (i. Verba vi kallar sterke verb, har ikkje ending anten i presens eller i preteritum. Boka er skriv en av ein debutant.

The thief stordalen Bøye verb nynorsk

Brevet er skriv e av ein elev. Perfektumsformene er lite brukte og kan kjennast framande. Forankret anordning som brukes som sjømerke eller til fortøyning. Notata er skriv ne av ein advokat. Direktøren har bøye presentert den nye strategien. Sterke perfektum partisipp partisipp som endar på e har likevel obligatorisk samsvarsbøying i predikativ stilling. Hugs at dei fleste verba har e i endinga i presens synest infinitiv presens preteritum presens perfektum å syna bøye st syner st synte st syn. Det same gjeld perfektum partisippforma med endinga. Fisken er frosen, når eit partisipp står rett føre substantivet i attributiv stilling skal både sterke og svake partisipp samsvarsbøyast. Ho har gøymt dagbøkene, den forma er teken bort i den nye rettskrivinga.

Likevel er det visse skilnader, og når vi skal skrive nynorsk, er det vel så viktig å gjere seg kjend med dei nynorske orda som å lære seg den nynorske grammatikken.Mange har lært at visse ord er «forbodne» på nynorsk, særleg ord med ledda an-, be-, -else og -het.


Og nokre også i perfektum, etter Verb som står føre det hotel verbet som beskriv handlinga eller tilstanden hovudverbet og har ein grammatisk funksjon i samanhengen. Hjelpeverbet ha har vi alltid inkjekjønnsforma av partisippet. Eit levande vesen eller eit abstrakt fenomen.

Men: Alle gjestene var komne tidsnok.3 Forenkla samsvarsbøying av svake partisipp Svake partisipp kan få ei forenkla samsvarsbøying i predikativ stilling.Medan bokmål har samsvarsbøying av adjektiv, men ikkje full samsvarsbøying for perfektum partisipp, har vi samsvarsbøying av både adjektiv og perfektum partisipp i nynorsk.