til ytelser fra Statens lånekasse, har ikke rett på bostøtte. Barnevernloven, barnevernloven skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling

får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Reglene om fastsettelse og endring av barnebidrag står i barneloven kapittel. Man kan også søke støtte til grunnskoleopplæring for voksne, kurs med repetisjon av fag fra grunnskolen som forberedelse til opptak i videregående opplæring etter opplæringsloven 3-1 og fagskoleutdanning. Utenlandske statsborgere med beskyttelse i Norge, som tar videregående opplæring eller grunnskoleopplæring for voksne, har rett til støtte til livsopphold som flyktningstipend gjennom Lånekassen i inntil tre år dersom de starter utdanningen innen tre år etter at de kom til Norge. Samtidig må vi aldri glemme at arbeidsglede, begeistring, motivasjon og engasjement er hvordan lage ørret områder vi alle bør ta ansvar for å skape! Hvem denne gruppen er reguleres i lovens. IMDis rundskriv 4/15, lånekassens regelverk, elever i grunnskoleopplæring (6-16 år) etter opplæringsloven 2-1 har ikke rett til lån eller stipend gjennom Lånekassen. Nærmere regler om fritak er tatt inn i forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere. Introduksjonsprogrammet varer inntil to år med mulighet til ett års behovsprøvd forlengelse, og er et kvalifiseringsløp for en definert gruppe nyankomne innvandrere forutsatt at det foreligger behov for «grunnleggende kvalifisering». Det følger av opplæringsloven 3-1 niende ledd at opplæringen i offentlig videregående skole eller i lærebedrift er gratis. I denne veilederen er det særlig fokus på enslige mindreårige hva er primtall asylsøkere. Lånekassen har to forskjellige støtteordninger: En for videregående opplæring som eleven har rett til etter opplæringsloven 3-1, og en for all annen utdanning. Plikten til norsk- og samfunnskunnskapsopplæring etter introduksjonsloven gjelder personer mellom 16 og. Lov om barneverntjenester (barnevernloven). Som hovedregel har alle utlendinger med oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse rett og/eller plikt til å delta i 300/600 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap. De har ikke rett til annen støtte. Den voksne vil da ha samme rettigheter som elever, se forskrift til opplæringsloven 19-6 om økonomisk ansvar for utgifter til nødvendige trykte og digitale læremidler og digitalt utstyr,. Denne grensen står i vedtaket søker får. Formålet med opplæringen er å sikre at alle som kan få varig opphold i landet får grunnleggende kunnskaper i norsk og det norske samfunnsliv. Dette følger av barnevernloven 11. Inkluderings- og mangfoldsdirektoratets (IMDis) rundskriv. Etter barnevernloven 1-3 annet ledd, kan tiltak som er iverksatt før barnet har fylt 18 år, opprettholdes eller erstattes av andre tiltak inntil barnet har fylt. Plikten til å betale barnebidrag varer normalt ut den måneden barnet fyller. Enslige mindreårige under 15 år kommer direkte til et statlig eller privat omsorgssenter for barn etter registrering hos politiets utlendingsmyndighet. Utleieboliger som er tildelt av kommunen er unntatt kravene over, dersom boligen er organisert som bofellesskap eller lignende. Det varierer mellom barnevern, flyktningkontor og NAV. Regelverket om fastsettelse og endring av barnebidrag forvaltes av Arbeids- og velferdsetaten (NAV). Når enslige mindreårige bosettes i en kommune er det opp til kommunen hvilken kommunal myndighet som har ansvaret for å følge opp barnet. De som er i målgruppen og som har fått alternativ mottaksplassering, det vil si de som er tildelt bosted utenfor et asylmottak, omfattes også av ordningen. Formålet med ordningen er å bidra til overgang til arbeid eller utdanning. Introduksjonsprogram, nyankomne innvandrere har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogram etter introduksjonsloven. Bostøtteregelverket Det er kun personer over 18 år som kan søke bostøtte. Tilbud etter at barnet har fylt.

Barnebidrag er i utgangspunktet er privatrettslig anliggende. Videre skal det tas hensyn til den bidragspliktiges bidragsevne og nav lover og regler samværet den bidragspliktige har med barnet. NAV som forvalter regelverket om fastsettelse og endring av barnebidrag. Denne opplæringen, søker må også melde fra dersom inntekten i husstanden endrer seg vesentlig. Og foreldre kan avtale og betale barnebidraget uten at nav lover og regler det offentlige blir involvert. Kan hver av dem be NAV om å fastsette det. Eller hvis én i husstanden blir student.

Kapittel 26 - Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser - Endringer i andre lover, hovednummer 30 - Arbeids- og velferdsforvaltningsloven NAV -loven Hovednummer 31 - Krigspensjoneringslovene.Og andre lover hvor oppgaver er lagt til etaten, og sikre rett ytelse til den enkelte.Etaten har ansvaret for å følge opp og kontrollere tjenester, ytelser og utbetalinger.

Og er sørmarka kurs og konferanses regulert, gode lønns og arbeidsvilkår gir trygghet og velferd. Og deres familiegjenforente må betale denne opplæringen selv. Personer som får oppholdstillatelse går fra det bunad i bryllup tidspunktet de får oppholdstillatelse ut av målgruppen for norskopplæring for asylsøkere. Videre skal loven bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår. Enslige mindreårige asylsøkere, i Lånekassens regelverk er hovedregelen at søkeren må være norsk statsborger. Plasseres de i et av fem regionale mottak for EMA i påvente av behandling av asylsaken.

De som er omfattet av personkretsen i lovens 2 er som hovedregel også omfattet av personkretsen.Utenlandske statsborgere som har lovlig opphold i Norge, og som tar utdanning i Norge, kan på nærmere vilkår likevel få utdanningsstøtte etter forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for, 2-3 eller 2-4.Asylsøkere som holdes tilbake i transittmottak av helsemessige grunner (utredning og/eller behandling) er likevel omfattet.