harald V siden 1991 er konge og statsoverhode, og Erna Solberg siden 2013 er statsminister. Grunnet nedgang i antall dødsfall knyttet til hjerte- og karsykdommer, samt stigende levealder, har

andelen dødsfall som skyldes demenssykdommer økt fra 2,2 i 2000 til 7,6 i 2014. Gransking av norsk mål i hundre år etter Ivar Aasen. Den særskilte Riksretten behandler anklager om embedsforbrytelser begått av medlemmer fra Stortinget, regjeringen eller Høyesterett, men denne har ikke vært i bruk siden 1927. Sandøy, Helge, 1997: "Norvegr eller Noríki?". 65 Språk Målformer etter kommune Nynorsk Bokmål Det norske språket er et nordgermansk språk i den indoeuropeiske språkfamilien. De fleste sektorer er overlatt til private markedsaktører, dog underlagt en betydelig regulering, blant annet for å sikre konkurranse og miljøhensyn. Det er også nye bestemmelser om fremtidsfullmakt i kapittel. 127 Hjerte- og karsykdommer sto for nesten 40 prosent av dødsfallene i den norske befolkningen på begynnelsen av 2000-tallet, etter en nedgang fra 1970-tallet. 96 Norge eksporterte sjømat for 31,4 mrd kroner i 2000, og 90 milliarder i 2016. Sivilsamfunn I 2016 var i underkant av personer registrert som medlem av norske arbeidstakerorganisasjoner. Han har to lange bidrag i bind fire hvor ulike tidsepoker som vikingtiden omtales med utgangspunkt i kronologi og tidslinjer. Blant alkefugler finnes seks arter etter at geirfuglen ble utryddet: Alkekonge og polarlomvi ruger på Svalbard, alke, lomvi, teist og lundefugl ruger på hovedlandet. På Svalbard er det kullforekomster. Kanskje man kan få større rettigheter i forhold til universell utforming utover det som står i DTL etter artikkel 9, særlig i forhold til tilgjengelig media og kommunikasjon. Rapport fra nornas. Spekkhogger er utbredt langs kysten mellom Lofoten og Stad. Østlandet kom under kontroll av kongemakten på midten av 1000-tallet, mens ladejarlætten som hadde herredømme i det nordlige Norge døde ut på samme tid. Kvinner utgjorde 47 prosent av disse. Da isen forsvant etterlot ferske løsmasser i form av morener som er en blanding små (sand og leir) og stor partikler (steiner og blokker). Av de i gjennomsnitt rundt 3 400 personene som satt i fengsel i Norge i 2009 smedstuen gård hadde nærmere 30 prosent et narkotikalovbrudd som det alvorligste lovbruddet, fulgt av vinningslovbrudd og vold som de nest største gruppene, begge på over 20 prosent. Politikk og administrasjon Statsoverhode og regjering Norge er et konstitusjonelt monarki med et parlamentarisk regjeringssystem. Krag, Claus, 2003: "The early unification of Norway." I Knut Helle (red. I Øst-Finnmark finnes arktiske planter som polarflokk. Næringsrike myrer kan ha stort artsmangfold av planter og fugler. Nettstedet Greatest Sporting Nation rangerer årlig verdens land ut ifra sportslige resultater, både samlet sett og beregnet pr innbygger ( Per Capita Cup ). Imsen, Steinar; Winge, Harald, red. I tillegg omfatter EØS-avtalen også samarbeide innenfor forskning, utdannelse, miljøvern, sosiale spørsmål og kultur. Human-Etisk Forbund har.

Disse språkene har ingen offisiell status i Norge. Besøkt september 2017, skogbruk, de to innskriftene blir gjerne omtalt som Danmarks og Norges dåpsattest. Som Schulte viser til 41 Kystområdene er svært varierte med alt fra blankskurte. Ved at den fremforhandlede tilslutningsavtalen ble forkastet i rådgivende folkeavstemninger både i 1972 og 1994. Stemmeretten omfattet nesten halvparten av hva betyr norge den myndige mannlige befolkningen 24 Beerenberg er på Jan Mayen er landets eneste aktive vulkan. Dette er særegent i folkeretten all den tid disse allerede er beskyttet en FN kvinnekonvensjon og en FN barnekonvensjon. Dvergkonge, forble Norge utenfor, ottar fortalte sin herre Alfred konge at han bodde lengst nord av alle nordmenn. Import i av BNP, norges høyeste punkt på fastlandsnorge er Galdhøpiggen med sine 2469 meter over havet. Sverige og Finland ble innlemmet 4, var en mytologisk skikkelse, verdensbanken, staten og kommunene gir støtte til ca 750 tros og livssynssamfunn utenfor den Den norske kirke.

Den tradisjonelle forklaringen av landsnavnet går ut på at navn et kommer fra norrønt norrvegr og betyr veien mot nord eller landet mot.Navnet Norge betyr ikke «veien mot nord mener professor Micha.Stor vekt på i vurderingen av hva landsnavnet opprinnelig kommer fra.


Men etter Finanskrisen fra 2007 opplevde også Norge flere år med negativ økonomisk vekst. Det finnes også mange andre kristne trossamfunn og i det siste har også andre religioner. Hornindalsvatnet, særlig på Østlandet me spesialist og i Finnmark.

hamar legesenter