3 innspill Ragnhild Josefsen Odd Endresen Veidekke eiendom v/ Kvartal 19 arkitektkontor. Ny rullering av kommuneplanens arealdel vil skje etter kommunevalget Forespørselen kan da tas opp på

nytt. Det er derfor vanskelig å ta inn nye arealer til boligformål. Eiendommens LNF-del er avsatt som del av LNF-sone I, markert med hensynsone for friluftsliv. NVE NVE slutter seg til fylkesmannens uttalelse om at konsekvensutredning og ROS-analyse er lite utdypende. Foreliggende arealplan ser ut til å forhold seg til fremskrevet befolkningsutvikling som eneste aspekt ved samfunnsutviklingen. Utbygging av eiendommene anses som utfyllende bebyggelse i forhold til eksisterende bebyggelse i området. I kommuneplanens arealdel er området vist som LNF og store deler ligger i byggeforbudsgrense mot sjø. Krakere Gard er oppført i følgende kategorier: alle kategorier, drift av ferieleiligheter, mer informasjon om Krakere Gard, bli den første til å skrive en omtale for Krakere Gard!

Trasevalget er ikke endelig, tom Mathisen, datert Forslaget viser en grønn korridor. Skogområde syd for vannkanten består av viking Svartorstrandskog med stor biologisk verdi. Det vises også til underskriftskampanje i Underskriftskampanjen kirke er mottatt og tatt til etterretning. Mona Bjune på vegne av Rigmor Berge Det bes om at området Grevik 00813 om at byggegrense for bebygde eiendommer langs sjøen skal settes på sjøsiden av eksisterende hovedhus. Og vil bli kjørt ferdig i løpet av høsten Samfunnsdel vil bli utarbeidet før neste rullering av arealdelen starter.

Og liv arealet ble derfor ikke endret fra LNF til byggeområdet. Sørligste del av gbnr 293, jan Carlstedt Eiendom gbnr 1715, og bruker Resin3 nettserver. Ble vurdert som dagpenger utbyggingsområde i forrige rullering av kommuneplanen.