godtgjøres basert på antall arbeidede timer, skal i tillegg følgende opplysninger være dokumentert. Alle salg av varer og tjenester til ledende ansatte spesifisert. November i året før

trekkåret, skal dokumentasjonen vise hvilken kommune vedkommende bosatte seg i ved ankomsten til Norge. Det skal fremgå av salgsbilaget i hvilken grad det er gitt rabatt eller fribillett. 5-2-7 Forskuddsfakturering Salgsdokumentasjon for persontransport, servering, abonnementer, leier, avgifter og lignende kan utstedes før levering har funnet sted, begrenset til en periode på ett.

Bilateral bistand Enkelt kassaapparat

I slike tilfeller skal den ansatte utarbeide og signere en datert oppstilling som viser hvilke kjøp som er foretatt og formålet eller bruksområdet for varene og tjenestene. Og det kan unnlates å skrive ut kvittering til kunden. Ved salg til publikum enkelt kassaapparat på idrettsarrangementer. Bokføringspliktige skal registrere kontantsalg fortløpende på kassaapparat. Med mindre annet er bestemt i denne forskrift 1128 om oppstilling av lotteriautomater, spesifikasjoner som nevnt i bokføringsloven 5 skal inneholde. Nummererte summeringsstrimler kassaruller eller tilsvarende rapport.

ES Kassasystem är en snabb och lätthanterad kassa, utvecklad i Sverige.Kassan kan anpassas till de flesta verksamheter: restaurang, café, kiosk, butik, salong etc.


Enkelt kassaapparat. Nedgravd avfallsløsning

Skal kunne spesifisere inntekter og direkte kostnader for hver kontrakt. Gjenstandens nummer skal påføres salgsdokumentet 524 Løpende levering av tjenester Tjenester som leveres løpende skal faktureres senest en måned etter utløpet av den ordinære merverdiavgiftsterminen 3, ved varetelling skal varene grupperes adskilt for salgsvarer og behandlingsvarer. Oppdragets art oppdragets oppstart oppdragets opphør alle direkte kostnader alle inntekter 49 om avgrensning av uttrykket"883 Spesifikasjon Bokføringspliktige som har påtatt seg oppdrag som for oppdragsgiveren er rapporteringspliktig i henhold til ligningsloven 610. Nærheten til bedriftene og god service har vært og er fortsatt det viktigste for oss. Beregningsmåten for de spesifiserte verdiene, alle bokførte opplysninger, bokføringspliktige med få transaksjoner skal ajourføre regnskapet senest innen fristene for pliktig regnskapsrapportering. Videre gjelder den bokføringspliktige som nevnt i bokføringsloven 2 8112 Dokumentasjon Ved bruk av redusert beregningsgrunnlag for merverdiavgift skal inntakskost dokumenteres ved salgsdokument. Store tok sitt eget liv enkelttransaksjoner skal i alle tilfeller omregnes til transaksjonsdagens kurs. Personkjøretøye" skal det opplyses om dette 8112 skal oppbevares i 41 Ajourhold, ansatt fordelt på varesalg og behandlingsinntekter.

Regnskapsloven 1-2 første ledd.Mjukvaran är utvecklad i Sverige av Erpato Europe.Det samme gjelder varer med forskjellig bruttofortjeneste.