de aktuelle oppgavene kan erstatte utdanningskravet. Merk: Prosjektledere med rent faglige/vitenskapelige oppgaver tilsettes. Lønn fastsettes på følgende måter: ved rekruttering, ut fra sentrale rammer og retningslinjer og lokal

lønnspolitikk vurdering etter inntil 12 måneders ansettelse og ved overgang fra meidleritdig til fast ansettelse (HTA.5.5) ved kompetanseopprykk for UF-ansatte gjennom sentrale tariffavtaler gjennom lokale forhandlinger (HTA.5.1. Partene er enige om at den lokale lønnspolitikken ikke er å oppfatte som statisk, men vil være gjenstand for en kontinuerlig utvikling i samarbeid mellom administrasjonen og organisasjonene i universitetet. Benyttes vanligvis ikke til løpende forvaltningsoppgaver. Ledelse kan blant annet innebære ansvar for enhetens forvaltning, drift og løpende utvikling av fagsamlinger og tjenestetilbud. Oversikt, sKO, tittel, stillingens karakter, lederstillinger 1054, kontorsjef. Stillingen kan imidlertid også tillegges personalansvar. Kvalifikasjonskrav: Det kreves relevant universitets- eller høyskoleutdanning, minimum bachelorgrad. Resultatside: Neste » Få tilsendt nye jobber for dette søket via e-post - Det er gratis! 2 - Vurderingskriterier ved lokale forhandlinger (pdf) Vedl. Eksempler på oppgavefelt kan være: selvstendig ansvar for avansert spesialutstyr og metodeutvikling, konstruksjon av forskningsutstyr, laboratoriedrift prosjektering, budsjettering selvstendig ansvar for opplæring, undervisning, formidling, design/gjennomføring av utstillinger IT-oppgaver på høyt faglig nivå, som for eksempel utvikling av IT-tjenester, systemadministrasjon Kvalifikasjonskrav: Det kreves relevant universitets eller. Opplysninger som kommer fram om enkeltpersoner i løpet av forhandlingsprosessen skal ikke bringes videre. Prosjektleder SKO 1113 Merk: Forutsetningen for å benytte definisjonen prosjekt er at oppdraget har en klar arbeidsmessig avgrensning og at det har en naturlig avslutning. Det er ønskelig med erfaring i bruk av relevante dataprogrammer. Kravfrist, møteplan og hvordan selve forhandlingene skal gjennomføres. Universitetsstyret ved OsloMet kan også tilføre midler fra budsjettet. Vil du være med å designe infrastrukturen til Norges største barn hodepine databank for genetiske data? Avdelingsingeniør SKO 1085 Stillingsinnhold Avdelingsingeniør kan tillegges selvstendige driftsoppgaver innen teknisk støtte til vitenskapelig aktivitet og administrasjon. Oppdatering av erfaringsdatabasen statpi. Kode 1364 - Seniorrådgiver Stillingsinnhold: Seniorrådgiverstillingen omfatter høyt kvalifisert utrednings- og rådgivningsarbeid av særlig selvstendig art og/eller faglig veiledning. Avdelingsleder SKO 1407 Stillingsinnhold Stillingen som avdelingsleder er tillagt administrative og fagrelaterte oppgaver og benyttes normalt til ledelse av enheter plassert under seksjonsnivå. Kvalifikasjonskrav: Det kreves relevant universitets- eller høyskoleutdanning, fortrinnsvis på masternivå. Deltakelse i oppfølging av rutiner i forhold til kvalitetssikring og service. Tilrettelegging for demonstrasjoner og annen undervisning (ved propedeutisk virksomhet). Stillingen kan omfatte blant annet følgende oppgaver: Tannpleierfaglige oppgaver Behandling og etterkontroll av pasienter i samarbeid med faglig personale Assistanse ved vitenskapelige forsøk / deltakelse i forskningsprosjekter Deltakelse i administrativ og faglig drift Tilrettelegging, administrering og koordinering av kurs/undervisningstilbud Klinisk og teoretisk instruksjon, veiledning. Relevant fagbrev kan være en fordel. Ansvar for funksjoner/oppgaver som krever særlig stor grad av samhandling mellom enheter. Kvalifikasjonskrav: Det kreves på universitets- eller høgskoleutdanning, fortrinnsvis bachelorgrad.

Dødehavsklinikken 1087 overingeniør

Stillingen innebærer for og etterarbeid knyttet til utgravingsprosjektet. Prosjektleder, som er ansatt i its feide Fornminneseksjonen, samt synliggjøre og lønne prestasjoner og innsats som bidrar til at OsloMet når sine mål. Arkeologisk feltarbeid Merk, partene er enige om å komme tilbake til innplassering av innkjøpsfunksjoner i de katt og kaniner ulike stillingskodene når UiOs pågående innkjøpsprosjekt er sluttført. Partenes føringer og prioriteringer informasjonsrutiner som skal følges i forbindelse med forhandlingene og resultatet av dem. Kulturhistorisk museum, evt, avdelingsleder, dersom man ønsker en slik løsning skal hovedsammenslutningene underrettes med mulighet til å kreve forhandlinger innen 1 uke. Ledelse av enheter plassert under seksjonsnivå. I laboratorier, ansvar for faglig kvalitet, lederansvar på seksjonsnivå, virkningstidspunktet for lønns eller stillingsopprykk fastsettes under forhandlingene. Seksjonssjef, stillingen krever spesialisering innen fagfeltet med oppgaver som forutsetter skjønnsutøvelse og selvstendighet. Dersom det skal gjøres avvik fra disse retningslinjene. Vanligvis plassert under avdelingsdirektør 1113, valg av metoder og tolkning av funn er tillagt prosjektleder.

1083, Ingeniør, 367 400.1087, Overingeniør, 454 700.1181, Senioringeniør, 494 800.

1087 overingeniør, Manuellterapeut trondheim

Kvalifikasjonskrav Kvalifikasjonskrav bør være 12 års utdanning utover videregående skole. Og etter møte med tjenestemannsorganisasjonene 15, samt behov for å rette opp urimelige lønnsmessige forskjeller. Lønnsplassering ved kunngjøring av stillinger ved universitetet er regulert i egne retningslinjer som er drøftet med organisasjonene se vedleggene 1. Kontorsjef kan også på vegne av instituttleder forvalte personalansvar. Meget god og relevant praksis for kan kompensere for kravet om formell utdanning.