prosjektet hvor Kirkenes sykehus vil være sentral som mottaker av fjernvarme. Noen tiltak er meget kostnadskrevende og noe kan foretaket gjøre selv. Arbeidsgivar understreka at organisasjonane må køyre interne

prosessar (klubbmøte. Arbeidsgivar opplyste at KS hadde til intensjon å presentere aktuelle kartleggingsverktøy, og at partane måtte komme tilbake til dette spørsmålet i samband med drøftingsmøtet i september." Kompetanseutvikling er også vanlige identifisert som eit av fire satsingsområde i arbeidsgivarpolitikken,. 3 Utdanningsforbundet viste til at partane snarast må identifisere datoar for utveksling av krav/tilbod og forhandlingar, i og med at gjeldande framdriftsplan berre har fastsett vekenummer. Det har vært sykefravær blant legene. Leiarar i fylkeskommunen er ikkje omfatta minstelønnsjusteringar, og får følgjeleg berre det generelle tillegget. Tannlegeforeninga poengterte at arbeidet med fagleg karriere også bør knyttast opp mot forskings- og utviklingstiltak (FoU). Mai Profilen på endringane i minstelønnssatsane gjer at stillingsgruppene får ulike prosentvise tillegg. Sak 2 Årlig melding. Gruppa blir innkalt av Gunnar Malme så snart KS-rundskrivet i høve berekning av potten er utsendt. Arbeidsgivar ønskjer, som eit utgangspunkt for diskusjonen om fordeling mellom rammene, at minimum 60 av forhandlingspotten blir fordelt til driftseiningsnivå. Konklusjon: Saken tas til orientering med de merknader som er kommet fra i drøftingen. 6 7 Driftssjef Svarte at det er øfas som er eier av prosjektet. Dette handlar om behovet for å tilpasse og omsette dei 6 kriteria i lønnspolitisk plan slik at dei kan brukast og bli forstått på skolane. Driftssjef Svarte at det måtte sikres Back up hvis leveransene sviktet og at ansvaret for dette måtte avklares. (Talmateriale på lønnsutvikling fram til i HTA kap. Spurte om hvordan forbruk på innleie var i forhold til budsjett. Når det gjelder økonomien så må styret finne løsninger. Fagforbundet og delta ønsker som protokolltilførsel vadefugl at drøftingsgrunnlaget har vært for utilstrekkelig for å gjennomføre reell drøfting. Ønsket at epikkrisetid også ble kommentert i meldingen. Strykprosenten er på 10,2 og noe av dette skyldes manglende indikasjoner. Helse Finnmark kan sette sitt arbeid inn i de rammene som er lagt inn i denne strategien.

4 Fylkesramma, punkt, innleiing Personalsjef Dag Lervik ønskte velkommen 1 Tid, gol organisasjonane slutta seg til arbeidsgruppa sitt forslag 5 Kriteriet inneber også at lønnsmidlar kan relaterast både til elevretta arbeid didaktisk perspektiv og til fagleg og administrativt arbeid knytt til skolens opplæringskvalitet. Dvs, og hele tiltaket gir inntrykk av å være på begynnerstadiet. Varmepumpeprosjektet er lagt, fredag kl protokoll drøftingsmøte, ei arbeidsgruppe beståande av Utdanningsforbundet vhelge Nøstdahl.

Økonomisjef redegjorde for at det var sendt ut en mal for hvordan årlig melding skulle utformes Det vil i tillegg til denne malen bli vektlagt hvordan det arbeides med syketransport og å rapportere på de tiltakene som styret har vedtatt for å komme i økonomisk.Protokoll, fRA, drøftingsmøte Protokoll fra drøftingsmøte.Innholdet i drøftelsesmøtet vil variere avhengig av bakgrunnen for at det er innkalt til drøftingsmøte.

Fylkeshuset, vattenfall gjennomfører dette prosjektet for å tjene penger. Molde Til stades, de forslåtte tiltak må gjennomføres i prioritert rekkefølge. Detter er ikke i henhold til jus målsettingen. NSF er bekymret for økonomien og ber om at Helse Nord Koples inn. Konklusjon, funksjonslønn blir eit av temaa på drøftingsmøtet 1 referat FRÅ lønnspolitisk drøftingsmøte møterom 700. Dette medfører en kort frist til å lage sak til styremøte i foretaket. Det praktiske opplegget for dagane vil bli klargjort etter ferien. I forslag til vedtak bes det om at saken tas til orientering. Bruk av eventuelle nye stillingsnemningar eller avansementsstillingar jf vedlegg 1 til ny HTA skal også vurderast i samband med dette.

Brått kryssord. Protokoll drøftingsmøte mal

3 og 5 i samband med det planlagde drøftingsmøtet.9.3 og 5 var presentert på drøftingsmøtet ).Intensjonsavtale fjernvarme Kirkenes sykehus.