hukommelsessvikt og forvirring (Rokstad Smebye 2008) Validering Validering er ikke opptatt av hva som er reell og sann informasjon, men hva som er pasientens fokus og opplevelse her. Understimulering

kan medføre større utfordrende atferd, for eksempel apati, kjedsomhet depresjon, ensomhet og uro. Det kan være minner fra krigen, konfirmasjon, kongefamilie, utdanning, venner og hobbyer med mer. Et annet område som sykepleier kan forbedre seg på, omhandler det å fremstå rolig rundt pasienten. Å reformulere det pasienter sier kan ha flere positive funksjoner. Det er viktig å møte nye pasienter med forståelse og innlevelsesevnen, med å bruke validering vil sykepleieren ivareta pasientens situasjon der. Etter flere faste besøk viste det seg at dnb nøkkelen var å bygge en tillitsfull relasjon, Ved å være til stede for henne på en måte som gjorde at hun opplevde å bli hørt, sett og forstått. Økt levealder gjør at mange lever lenge nokk til å få demens (Roksatd Smebye 2008). Min erfaring er at det ofte kan være vanskelig å kun lytte og la pasienten fortelle uten at jeg griper inn. I en depressiv lidelse kan angst være et vanlig symptom, på samme måte som at man kan finne depressive symptomer i en angstlidelse. Som sykepleier er det viktig å handle ut fra den forståelsen til vedkommendes beste. Apraksi er manglende evne til å uføre praktiske handlinger (Engedal Haugen 2009). I artikkelen "Virksomme relasjoner i psykiatrisk sykepleie" (Sæterstrand, 2009) fikk pasientene kunnskap om sykdommen, og hva de har krav. For pasientene i studiet Betydning av tid og samvær og vennligsinnet pågåenhet i kommunehelsetjenesten av Skatvet og Andvig (2014) var det ofte nok at sykepleiere viste at de hadde tid til dem gjennom kroppsspråket. Kognitive, atferdsmessige og motoriske symptomer vil derfor opptre i ulik grad og form hos den enkelte personen. Jeg velger ikke å trekke frem dette, da artikkelen tar frem andre områder som er mer relevante for min problemstilling. Hun hevder at disse stimulerer til stereotypiske rolleoppfatninger, og dekker over det unike i det enkelte individet. Her har pasienten et stort behov for emosjonell og praktisk støtte av sykepleier. Struktur for den en- 16 17 kelte vektlegges når pasienten har nådd et funksjonsnivå der pasienten gradvis skal ta mer ansvar for seg selv (Miljøhefte 2011). Det er to typer kommunikasjon, verbalt og nonverbalt kommunikasjon.

I boken av Hummelvoll beskriver Pasquali. Noen av vrangforestillinger skyldes tidsforskyvning, men begrepene som brukes er fortsatt mange. Kognitive symptomer ved demens er sviktende hukommelse. Betyr å påføre smerte ved å kvele eller presse sammen. Agnosi, apraksi, eide Eide med 2012 mener at det også kan være nyttig møte at sykepleier deler sine egne erfaringer med pasienten. Arnold og DeBasio holistisk tilnærming av sykepleie. Travelbee 1999 legger frem at et menneske har vanskeligheter å forstå den andre dersom man på en eller annen måte ikke kan knytte deres opplevelser til egen erfaring.

Hvordan ivaretar sykepleieren psykologiske behov for personer med demens?13 nesket forhold er dermed å møte pasientens behov, pårørende eller andre.

Hvordan møte personer med synsnedsettelser

2 Sykepleier og pasientens forståelse av hvordan angsten kommer til uttrykk Fra hvit poesi og bomull et helseperspektiv innebærer profesjonell hjelpende kommunikasjon å kunne forstå pasientens opplevelser og følelser. Og kunne kommunisere ut fra denne forståelsen til pasientens beste Eide Eide. For å kunne møte pasienten der den. Hvordan kan sykepleier ivareta faktorer som bidrar til bedre hverdag for personer med demens 2012 0 teoretisk forståelsesramme Teoretisk forståelsesramme sier noe om faglige innholdet i denne oppgaven 1999 4, en annen årsak til ufordrende atferd er delirium som er somatisk utløsende årsak.

7.3 Etikk Med etikk mener jeg i denne oppgaven holdninger og handlinger til helsepersonell i møte med den syke og pliktene det medfører.Den vanlige vrangforestillingen skyldes tidsforskyvning.Neste fase er sympati.