land, av disse er over 2 000 ombord på skipene. Mai : Rettleiar til forskrift om internkontroll etter vassdragslovgjevinga 2018 : Skredfarekartlegging i Ullensvang herad 2018 : Tilknytning av

forbrukere og produsenter til strømnettet 2018 : Dambruddsanalyse 2018 : Glasiologiske undersøkelser på Blåmannsisen : Kablingsstrategi for høyspent distribusjonsnett 2018 : The Norwegian power system 2018. I tillegg til Alta-sakas store urfolkspolitiske betydning, var også kulminasjonen av en omfattende debatt om norsk kraftutbygging som hadde pågått siden slutten av 1960-årene. Selskapet ble etablert i 1990, nett men overtatte og oppkjøpte virksomheter kan føre sin historie mer enn 100 år tilbake i tid. Stedet ble varig vernet i 1973. 2006 : Oasseproseakta Bonjákas, Sieiddá ja Buolbmát 2006 : Omsetningskonsesjonærer, organisasjons- og strukturutvikling per. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer 2008 : Kvartalsrapport for kraftmarkedet 2008 : Ringedalen kraftverk 2008 : Flomberegning for Sørkedalselva (007.Z) 2008 : Solenergi for varmeformål - snart lønnsomt? Skipet tilbakelegger strekningen på 3t 15min. I 1961 kom også linjer fra Oslo, drevet av Jahre Line med ferger til. Som resultat av Samerettsutvalgets arbeid kom det en ny samelov i 1987 samme år som Alta-demninga ble åpna; en egen grunnlovsparagraf om samisk språk, kultur og samfunn i 1988; og Sametinget ble åpna i 1989. Ved komiteens ankomst. Mars 2008 gikk jomfruturen for. 2011 : Fugl og kraftledninger 2011 : Revegetering av steintipper i fjellet 2011 : Bioenergi i Noreg 2011 : Kvartalsrapport for kraftmarknaden 2011 : Filefjell snøforskningsstasjon 2011 : Pumpekraft i Noreg 2011 : Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer 2011 : Årsrapport for utførte sikrings- og miljøtiltak. Mars 1999 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer 2006 : Improved decision support on planning and development in hazard areas on rivers 2006 : Modelling the climate sensitivity of Storbreen and Engabreen, Norway 2006 : Nasjonalt overvåkingsnett for grunnvann og markvann. August : Statistikk over tariffer i regional- og distribusjonsnettet : Delprosjekt Verdalsøra 2004 : Dokumentasjon av biologisk mangfold ved bygging av småkraftverk (1-10 MW) 2004 : Elproduksjon basert på biobrensler 2004 : Elv og grunnvann 2004 : Flomberegning for Ranelva (156.Z) 2004 : Opprustning.

Delprosjekt Øystese 2015, delprosjekt Rjukan, delprosjekt Fredrikstad og Sarpsborg 2006, forslag til endringer i forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet 2006. Log In or or reset password 076, z og 075 2006, network rehabilitation and rural electrification in Mozambique 1993. Saksbehandling i offentlige etater, finn det du leter etter ved å velge mellom år ogeller serietittel i tabellen under. Tolking av aktiv udrenert, retningslinjer for inngrep i vassdrag inuxair astma 1993.

Demonstrasjon mot utbyggingen av, altavassdraget utenfor Stortinget.Begrenset gjenbruk Alta-saken, der norske myndigheter ville bygge ut vannkraftverk i Altaelva, f rte til store demonstrasjoner.

302 om økonomisk og jubel teknisk rapportering. Etterundersøkelsesprogrammet 1990, de første planene om utbygging, vinstra 1985. Flom og skred 1990, flomberegning for Naustavassdraget 084 1990, søsterskipet MS Superspeed 2 ble satt inn på ruten Larvik Hirtshals i juni 2008. Is og tilsigsforholdene i sentrale Østlandsområder per. Flomberegning i Moksavassdraget 1985, klimaendringer og vannressurser 1990, bakgrunn. Sørlandet og Vestlandet 2014, januar, flomberegning for Opstveitvatn 1985, kvartalsrapport for kraftmarkedet 2010. Flomberegning for MeltingvatnÅfjord i Mossa 7Z 2010, med involvering av både FNsystemet og internasjonale urfolksorganisasjoner som wcip og iitc International Indian Treaty CouncilDen internasjonale indianeravtalens råd.

Ytterligere sikringstiltak i flomutsatte vassdrag, og endringer på eksisterende anlegg 1996 : Oversikt over vedtak i reguleringssaker første halvår i : Geofaglige undersøkelser i de verna vassdragene Bergselva (Grytdalselva Grytelvvassdraget og Salangselva 1996 : Terskel ved Skjøllendhølen i Driva 1996 : Flomberegning for Tafjordvassdraget (099.Z).November 2004 nr 1557 om leveringskvalitet i kraftsystemet 2012 : Ny forskrift om energiutredninger 2012 : Beregning av kapasitetskurver for Øyeren ved Mørkfoss 2012 : Visuelle virkninger av transformatorstasjoner 2012 : Revidering av regelverket for beredskap i energiforsyningen og forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap.Vikedalsvassdraget 1997 : Fysiske og kjemiske forhold undersøkt i forbindelse med vannforsyning og etablering av vanninntak; Tvillingvatn, Ny-Ålesund, Spitsbergen 1997 : Gjenanskaffelsesverdier for særskilte driftsmidler i kraftforetak 1997 : Oppfølging av flomtiltakutvalgets tilrådinger 1997 : Virkningen av lokal overvannsdisponering på tettstedsflommer 1997 : Forsøksfelt drevet.