nedfelt i folketrygdloven 25-2. Du har videre plikt til å gjennomføre tiltakene dere blir enige om å iverksette for at du skal kunne komme raskt tilbake i arbeid. Ordningen

med gradert sykemelding består som en hovedregel. NAV skal ha planen senest innen ni uker etter at arbeidstaker ble sykmeldt. Hvor kan jeg få bistand/veiledning? Innkalling NAV skal sende innkalling til berørte parter 3 uker før tidspunktet for dialogmøte. Nyttig informasjon om arbeidsgivers plikter og oppfølging av sykemeldte arbeidstakere kan også finnes på Arbeidstilsynets nettsider: ml? Denne beskriver svært sommerskolen oversiktlig de ulike tidsfrister, roller og oppgaver for de ulike aktørene. Når skal jeg delta i dialogmøter? Det er videre viktig at du melder fra heter til NAV dersom bedriftsintern tilrettelegging ikke fører fram og det er behov for bistand/arbeidsrettede tiltak i regi av etaten. Sykemeldt over ett år, når arbeidstaker har vært sykemeldt i mer enn ett år opphører retten til sykepenger. Svar: Dialogen med arbeidsgiver skal handle om hva du kan gjøre av arbeidsoppgaver. Oppfølgingsplanen skal utarbeides så tidlig som mulig etter arbeidstakers sykmelding og senest etter fire uker. Sykmelder eller annet helsepersonell innkalles til dialogmøte 2 når NAV mener det er hensiktsmessig. Dialogmøtet er for arbeidsgiver og arbeidstaker. Planen skal utarbeides av arbeidsgiver og den sykemeldte sammen. Til forskjell fra tidligere er det disse som vurderer om lege, bedriftshelsetjeneste eller andre skal delta på møtet.

Ikke møte oppfølging møte sykemelding. Nav lover og regler

Dersom arbeidstaker ønsker det, det er NAV som innkaller til møtet. Dette er spørsmål Econa jevnlig får fra medlemmene. Skal NAV arrangere et dialogmøte etter 26 ukers sykmelding. Hva må man finne seg i av endrede arbeidsoppgaver. Hva er mine viktigste plikter som sykmeldt arbeidstaker. Arbeidstakeren skal møte sjelden på dialogmøter så fremt det er mulig. Som i dag, dette bør innebære langt færre uproduktive oppfølgingsplaner enn i dag. Både arbeidstaker og arbeidsgiver har plikt til å møte. Unntatt når et slikt møte vil være åpenbart unødvendig. NAV kan ikke lenger sanksjonere arbeidsgivers brudd på oppfølging av sykmeldte.

Hva kan en sykemeldt arbeidstaker kreve av oppfølging og tilrettelegging fra arbe idsgiver?Det slik at arbeidstaker ikke har noe arbeidsevne, skal full sykemelding utstedes.


Hamar hotell Ikke møte oppfølging møte sykemelding

Et tilsvarende gebyr kan pålegges dersom opplysninger om dialogmøte ikke er gitt. Dette gjelder uansett om sykemeldingen er 100 eller gradert. Svar, arbeidstakers plikt til å delta i helpdesk bergen kommune dialogmøtet. Din diagnose skal ikke være tema verken på dialogmøter eller i oppfølgingsplan.

Oppfølgingsplanen skal også inneholde en fremdriftsplan med konkrete datoer for gjennomføring av tiltak og tilbakeføring i arbeide, gradvis opptrapping osv.Diagnosen er ikke et tema på møtet.Jon Erling Bjørgan, roger Bergset Øyvind Arnesen Gotfred Ingebrigtsen Andenes Ståle Aakenes 60 åringer Marit Helene Wiig Marit Sæbu Arnulf Storhaug Birger C Schønberg Hans Arnold Stenseth Rørholt Jon Sivert Nielsen Magnor Nerheim Bjørn Lekanger Sverre Henriksen Olav Haugene Bo Vegard Grøtvedt Terje Gregersen Åge.