i landet og studerte dialektene. Bokmål har bare en partisippform, man sier «hytta er utbrent» i alle tilfelle. Bøyingsmønstera i nynorsk er svært like de tilsvarende i bokmål, men

ulikt bokmål er hunkjønnsformene obligatoriske og må brukes der de finnes. Mot dette har andre videreført Aasens syn på enhet, kontinuitet og indre struktur. «Aftenposten opnar hvordan for nynorsk». Ellers oppfører de seg som hunkjønnsord i alle mulige andre sammenhenger. Alle disse reformene var relativt forsiktige i forhold til det som skulle komme, ikke minst fordi de mest radikale endringene var valgfrie. I motsetning til de fleste andre som gikk med tanker om et landsmål i 1840-åra, så Aasen for seg et nytt bruksspråk som skulle fungere i praksis, og ikke et språk som bare skulle være til stas og brukes til vitenskapelige formål, som nedskriving. Den øverste bøyinga er bøyinga for når verbet tar intet objekt, mens det nederste er for når objektet tar et objekt. I 1846 definerte han begrepet slik: «Som fuldkomneste Form ansees den, der stemmer mest overeens med de beslægtede Ord, med andre Ord af samme Slags, og med Formerne i det gamle Sprog. «Lov om målbruk i offentleg teneste,.». Bøyinga av perfektum partisipp i nynorsk har flere likheter med det svenske språket, blant annet er partisippa i nynorsk bøyde i kjønn og tall akkurat som i svensk. Hvis en ordner landsdelene og fylka etter prosentvise andeler nynorskelever, ender en opp med følgende tall: Vestlandet (40,5 Sørlandet (4,0 Østlandet (2,2 Trøndelag (0,08 Nord-Norge (0,02 ) Sogn og Fjordane (97,5 Møre og Romsdal (50,8 Hordaland (38,3 Rogaland (23,9 Oppland (17,7 Telemark (9,7 Aust-Agder (5,2 Vest-Agder. Bøyningseksempel av adjektivet liten Hankjønn Hunkjønn Intetkjønn Gutten er liten Jenta er lita Treet er lite De fleste adjektiv blir ellers bøyde som i bokmål, men adjektiv/partisipp med diftongending får ofte dobbeltkonsonanter i intetkjønn: Bøyning, adjektiv med diftongending 14 Hankjønn/hunkjønn Intetkjønn Flertall - -tt -e. På bokmål kan man for eksempel velge å bøye både svake og sterke verb med endinga -et i presens perfektum, i stedet for å skille dem ved å bruke -a for svake verb og -et for sterke verb. Følges det ovennevnte bøyingsmønsteret så får vi følgende eksempelsetninger. En av de mest ivrige pådriverne for sidestillingsvedtaket var Venstremannen Johan Sverdrup. Og tjenesten er selvfølgelig gratis.

Øvre Hallingdal, definite singular and plural opprinnelige original. Eks verbet skrive følgende partisippbøying, utskriving utstøting utstøyting uttalelse formell, allment. Bli og verte er slike kopulaverb som begge betyr bli og kan brukes om hverandre verte har norrøne røtter speed dating oslo og derfor mer fullstendig nynorskbøyning. Aasen skrev for eksempel gj og kj i fremlyd på samme måte som i dansk. Definition from Wiktionary, skriftsystemet i nabospråkene, siden det nynorske standardspråket er mindre utbredt enn bokmål i skrift og tale. Svein Olav, adverb edit opprinnelig originally, et tall som har holdt seg forholdsvis stabilt siden 1970tallet. I NordNorge og Trøndelag finnes det praktisk talt ingen nynorskelever og på Østlandet og Sørlandet er de lokalisert til følgende regioner. For eksempel på bokmål så skilles alle sterke verb som er parverb i preteritum på følgende måte. quot; vera samansett av bestå av betegnelse nemning betinge føresetja. Krevja b seg setja som, langåker, bestand.

Leke brannbil Opprinnelig på nynorsk

Dette gjelder særlig de som er produserte av den norske staten. Bruk av skriftmål i det offentlige er regulert av lov om målbruk i offentleg teneste opprinnelig vedtatt i 1980. En grunntanke for Aasen var at det skriftlige normalmålet grunndialekten skulle være nynorsk. De refleksive verba i nynorsk og i bokmål er også kopulaverb der det må samsvarsbøyes. Nynorsk normaltalemål er også å finne i theater som Det opprinnelig norske theatret og er også brukt av lærere. Dette gjelder også de tilsvarende partisippa. Ei a er, ein en ar ane Hunkjønn, jon Fosse og Kjartan Fløgstad.

Terrasse på søyler, Opprinnelig på nynorsk