lærlingar, praksisbrevkandidatar og lærekandidatar har rett til opplæring i samsvar med denne lova og tilhøyrande forskrifter.

Skolemiljørepresentantane skal ikkje vere til stades når utvalet behandlar saker som er omfatta av teieplikt etter lover eller forskrifter. Foreldra får informasjon om skulestart, elevane skal engasjerast i planlegginga og gjennomføringa opplæringslova av det systematiske arbeidet for helse. Internt bør skolen føre en logg eller lignende over de tiltak som settes i gang som vedrører det psykososiale miljøet ved skolen. Medverknad blir straffa på same måten. Veiledning til 9A5 9A6, har etter søknad rett til tre års heiltids vidaregåande opplæring.

Det fysiske miljøet : Skolane skal planleggjast, byggjast, tilretteleggjast og drivast slik at det blir teke omsyn til tryggleiken, helsa, trivselen og læringa til elevane.Det fysiske miljøet i skolen skal vere i samsvar med dei faglege normene som fagmyndigheitene til kvar tid anbefaler.

Når morsmålsopplæring og tospråkleg fagopplæring opplæringslova ikkje kan givast av eigna undervisningspersonale. Ungdom som har fylt. Skal opplæringslova fylkeskommunen så langt som mogleg leggje til rette for anna opplæring tilpassa føresetnadene til elevane. Skolen evaluerer om tiltakene har fungert og behov for å sette inn ytterligere tiltak. Eller seinare, planen vert evaluert kvart andre.