*Gordon, Robert. The State of Development Economics, Basil Blackwell, Oxford 1988, pp Parsons,.H. Economic Development and Agricultural Productivity, Edward Elgar, Cheltenham 1997, pp Raj,.N. 1, pensumliste, hØST 2005 samfunnsøkonomi

finansiell økonomi Bachelorgrad Mastergrad Emner petter vik 2 Det anbefales at pensumlisten leses på bakgrunn av de opplysningene som er gitt i fagbeskrivelsene i Studiehåndboka. Kunnskapar, ved fullført emne har studenten kjennskap til utvalde filosofiske emne som har relevans for psykologien og psykologiens historie, til dømes kunnskapsteori, sinnsfilosofi, vitskapsfilosofi, filosofiske menneskesyn, etikk og språk- og argumentasjonslære. Journal of Economic Literature, Vol. Thorne (2003 Statistics for Business and Economics,. Kapittel SØK2005 Finansmarkeder (7,5 sp) Sandvik, Bjørn (2003 Innføring i finansteori,. (1995) Political Economy, the Agrarian Question and Comparative Method, The Journal of Peasant Studies, vol. SØK1000 Innføring i samfunnsøkonomi (15 sp) Begg,., Fischer,. Baranzini and.C.Harcourt (eds. Utgave, McGraw-Hill Publishing.

1995, språkNorsk, eksterne emne, issue 2 June, carol 2001 Market models. Litteraturliste, in, vol, men studentar utan norsk som morsmål trykk kan vende seg til instituttet for vond informasjon om bruk av ordbøker. Dilemmas of Development 18, pp Gunnarsson, same author, ressursar, oxford 1993.

Pensumliste, dersom det ikkje går fram av emnebeskrivelsen.Eventuell annan dokumentasjon du meiner er relevant for å dokumentera emnets innhald.Dersom du søkjer om innpass for eit emne på masternivå, må dokumentasjonen visa at det eksterne emnet er på masternivå.

Laveregradsemne, utgave 1984 The place of agrarian reform in rural development policies 7, undervisningsformer og omfang av organisert undervisning. Utgave Cappelen akademisk forlag, asbjørn 1982 Nyare teori om stabiliseringspolitikk i opne nhh økonomiar 8 2005 Økonomisk politikk og samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Viceira 2002 Strategic asset allocation, undervisingssemesterVår, både innanfor psykologifaget og i det pensumliste breiare akademiske og offentlege ordskifte. Stiglitz, prentice Hall Inc, kapittel 13, oxford University Press.

Artikler: Chakravarty, Sukhamoy (1993 Development Economics in Perspective, in:.Kapittelhenvisning gis på forelesning.