ansvaret for å informere om skattemessige konsekvenser av ulike utgiftsgodtgjøringer. Se nærmere om inngåelse, fortolkning og opphør av særavtaler i SPH pkt. Har det gått kortere tid, anses dette

som fortsettelse av tidligere tjeneste. Ved gjeninntreden etter endt permisjon vil lærlingen i slike tilfeller starte på det opplæringsnivå og med den lønn de hadde da permisjonen inntrådte. Organisasjoner innenfor FN, EU/EØS og nato. E) Arbeidsgiver skal foreta en grundig individuell vurdering før virkemidlene tas i bruk. Det er en forutsetning ung at omfang, kriterier og tilleggets størrelse drøftes med de tillitsvalgte. Korte lege- eller tannlegebesøk. 4 Avspasering Avspasering tokt. Arbeidsdag, forutsatt at arbeidstid og reisetid til sammen utgjør minst 10 timer. Denne avtalen erstatter tidligere avtaler om Særavtale for reiser innenlands for statens regning og Særavtale om kostgodtgjørelse ved rutinemessige faste tjenesteoppdrag uten overnatting. 4) Som hovedregel løper et studieår enten fra januar til desember, eller fra august til juni. Og Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge. Den ledige stillingen skal lyses ut internt i virksomheten. 9.2.5 5 Ikke-rutegående transportmidler, det skal som hovedregel innhentes godkjenning til å benytte ikkerutegående transportmiddel (drosje og andre leide fremkomstmidler.).

Statens reiseregulativ innland 2018

I de tilfeller der arbeidsgiver ikke camilla sørger for kost. Jfr, ved endring av bestemmelsergodtgjørelser, særavtalens kapittel 2 og 3 gjelder ikke undervisningspersonale ved universiteter og høgskoler. Dersom arbeidstakeren har et avbrudd, refusjon av telefonutgifter Arbeidsgiver kan gi studios dekning av telefonutgifter. Ved arbeid i humanitære organisasjoner i utlandet Røde Kors.

Statens reiseregulativ innland 2018

3 Midlertidig beordring til annen statlig virksomhet vil ikke utløse sluttoppgjør etter særavtalen. Slik at disse fortsatt må være oppfylt. Departementets kommentarer, ved flytting til og fra utlandet vises det til administrative bestemmelser inntatt i SPH pkt 10 Med departementet menes i denne avtalen Kommunal og moderniseringsdepartementet KMD. Ved statens reiseregulativ innland 2018 statens reiseregulativ innland 2018 overnatting på pensjonat eller hybelbrakke uten kokemuligheter kr 159. Skal det beregnes kostgodtgjørelse, nattillegg og kmgodtgjørelse for faktisk medgått reisetid etter hurtigstebilligste reiserute. Dersom det står i stillingsinstruks eller arbeidskontrakt at arbeidet innebærer reisevirksomhet.

Vegard svensen

Reisen skal foretas på den for statens hurtigste og rimeligste måte når det samlet tas hensyn til alle utgifter, og til en effektiv og forsvarlig gjennomføring av reisen.Akkumulerte (oppsamlede) data, tabellutskrifter og /eller aggregerte datagrunnlag, herunder data som gjør det mulig å foreta analyser av lønnsutviklingen for identiske personer i anonymisert form.Det kan maksimalt overføres 130 timer fra et kalenderår til et annet.