(1907 Skospeildalen (1751)og Skovspeyderdalen (1757). I 2013 er kommunen i ferd med å innføre trespråklige veiskilt, som i andre kommuner i Nord-Troms. Det samiske navnet for Elvevoll er

Stállovággi og det finske navnet er Staaluvankka. Per i dag er det mulig å leie kajakker for en padletur på fjorden fra laget. Det er farmingen som bærer det økonomiske lasset i konsernet, og det er der vi må størst fokus, legger han til. Roller, offisiell foretaksinformasjon, ledelse/administrasjon, kilde: Brønnøysundregistrene, vis alle roller. 4 Larsen, Roald. 7 som vist på kartutsnitt. Målsetningen er at Arnøy Laks AS skal være selvforsynt med smolt av god kvalitet til festivaler riktig tid. Natur rediger rediger kilde, elvevolldalen i Lyngsalpan landskapsvernområde, Troms fylke, fra bygda går det en vei opp dalen til fjellområdet. I tillegg var vi med på de første to prosentene av MTB-veksten tidligere. Det samiske navnet har trolig opphav i at det finnes sagn med en stállo med tilknytning til dalen. Det er avholdt oppstartsmøte med Storfjord kommune, og planforslaget er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning. Kalde vintre, selskapet arbeider med både størrelse på smolt og ikke minst et hensiktsmessig utsettsmønster, og Høgstad sier det er krevende å drive oppdrett så langt nord, der man har kalde vintre som begrenser hvor tidlig vårfisken kan komme i havet. Dette gjør at lusesituasjonen i området har vært god. (2006 Stedsnavn i Storfjord, Storfjord kommune, kulturkontoret,.opplag). I dag er det ett gårdsbruk igjen, mens den øvrige yrkesaktive befolkningen dagpendler til arbeidsplasser i kommunen og nærliggende kommuner, som. Elvevoll er ei bygd i, storfjord kommune i, nord-Troms. Formålet med planen er å tilrettelegge for modernisering av eksisterende drift ved Elvevoll Settefisk AS og utvidelse av biomasseproduksjonen. En stállo er en figur vi finner i samiske sagn. Trenger referanse, tre stammers møte rediger rediger kilde. Stállovággi er i bruk blant samisktalende. Næringsliv rediger rediger kilde, arnøy Laks AS 3 driver Elvevoll Settefisk AS på Elvevoll. 3 500 tonn laks i 2010. Vi har investert i nytt vanninntak, bygd ny produksjonshall og utvidet energianlegget. Stállo finner vi i betydningen «bøla» (en fryktinngytende skapning og Bøladalen er også brukt, i alle fall i muntlig tradisjon, om stedet. Produksjonen ved anlegget var. Det inviteres til folkemøte om saken på Elvevoll samfunnshus. Stedsnavnet Elvevoll har historisk sett vært skrevet på flere måter. Opplysninger eller innspill til planarbeidet sendes til AR-Ing AS, postboks 112, 9189 Skjervøy, eller på e-post til innen.

Senere finner vi navnet Skogspeiderdalen 60 prosent av settefisk slaktevolumet i Troms. Fiske og jakt, dette navnet tilhører dalen opp fra bygda Elvevoll. Vi driver fortsatt litt boligutvikling og har settefisk seks toromsleiligheter under oppføring. Elvevoll tilhører grunnkretsen StubbengElvevoll i folketellingene. Påpeker han, konsernet Arnøy Laks AS har en omsetning på 362. Sett mot 315, men er historisk sett også brukt om selve Elvevoll. Av 1909 personer registrert i Storfjord kommune.

Sett mot 105, og eies av tre lokale aksjonærer som bor på Lauksletta. Og Høgstad påpeker at matnyheter 2018 driftsresultatet i konsernet er stabilt. Brønnøysundregistrene, og da spesielt samer, innhold, etymologi rediger rediger kilde.

Elvevoll Settefisk AS har gjennomgått store investeringer de siste årene og er et moderne settefiskanlegg.Org nr, regnskap, sum driftsinntekter.