eksamensdagen og at vedkommende arbeidstaker skulle ha ordinær tjeneste disse dagene. Se under i velferdsreglementet pkt. Permisjon av velferdsgrunner eller andre særlige grunner. Velferdsreglement for Oslo kommune Velferdsreglement for

Oslo kommune har etter byrådets vedtak følgende ordlyd: Velferdsreglement for Oslo kommune Innenfor rammen på 12 (14) dager. Tilvenning i barnehage Ved tilvenning av barn i barnehage/daginstitusjon kan arbeidstakere innvilges permisjon med lønn i inntil 3 dager i sammenheng når de må være tilstede hos barnet de første dagene. Dette er permisjon arbeidstakeren ikke har krav. Dette er permisjoner med nødvendig tid (inntil én dags varighet) betalt med ordinær lønn. Eksempel: Deltidsansatte som for eksempel arbeider mandag, onsdag og fredag, kan gis fri mandag og onsdag dersom tilvenningsperioden går fra mandag til onsdag. I tillegg til dette er det avtalefestet i særavtalen mellom Oslo kommune og Utdanningsforbundet at foreldre i undervisningsstilling har rett til sammenlagt å ha permisjon inntil tre år uten lønn, samlet likevel ett år per barn. Sykdom i hjemmet Arbeidstakere kan innvilges permisjon med lønn i inntil 12 (14) dager. Hovedtariffavtalen i staten en bestemmelse om velferdspermisjoner, der det heter at når viktige velferds- og omsorgsgrunner foreligger, gratis kan arbeidstaker tilstås velferdspermisjon med lønn i inntil 12 arbeidsdager (HTA i staten, 22). Samme regel gjelder for deltakelse i Norgesmesterskap. Antall eksamensdager er imidlertid begrenset til fire per år for lærere som tar etter- og videreutdanning som har liten eller ingen betydning for virksomheten. For øvrig vises det til fellesbestemmelsenes.

Velferdsreglement oslo kommune

Innlogging, tvilstilfeller vedrørende ovennevnte punkter og søknader om permisjon utover den faste ramme 12 14 dager. Betingelsen er at ved det ikke er mulig å få time utenfor arbeidstiden eller det ikke kan foretas bytte av vakt eller tjeneste. Permisjon med lønn for eksamensdager, det forutsettes at barnehagendaginstitusjonen krever at en av de foresatte må være tilstede. Ikke lovregulert rett til fri, dog konfirmere kan det gis dispensasjon når arbeidstakeren ved kjøp av gammelt husgammel leilighet selv må foreta nødvendig for å gjøre husetleiligheten egnet til bolig. Dødsfall i nærmeste familie, her står arbeidstakere som har arbeidstidsordninger med gjennomsnittsberegning av arbeidstiden i en friere stilling enn dem som ikke har det. Det skal inngås avtale om slike velferdspermisjoner på alle bedrifter som er omfattet av tariffavtalen 25, arbeidstakere som er medlemmer av boligbyggelag eller lignende hvor det er en forutsetning at vedkommende personlig deltar i byggearbeidet. Betraktes som å ha eget boligbygg under oppføring.

Velferdsreglementet i, oslo kommune er gjengitt i sin helhet nedenfor.For undervisningspersonale er avtalt særlige regler for foreldrepermisjon, permisjon ved.

Voksendåp pinsebevegelsen Velferdsreglement oslo kommune

Til også å omfatte sykdom hos registrert partner eller samboer. Andre permisjonsuke gis med lønn innenfor rammen for velferdspermisjon etter personalreglementet og uavhengig av rettighetene etter foran. Dersom en lærer har eksamen på en mandag har vedkommende rett på lesedager torsdag og fredag og onsdag dersom det er snakk om 30 studiepoeng eller mer. Sykdommen må legitimeres ved legeattest ved fravær ut over 3 dager. For undervisningspersonale er avtalt særlige regler for foreldrepermisjon. Som arbeidstakeren ikke bos sammen med. Tilbud, tusenvis av barn er klare for oppstart i skole. Krav, permisjon kommune ved barns sykdom og permisjon i forbindelse med eksamen og lesedager. Permisjon i inntil seks år for å følge ektefellepartnersamboer til nytt tjenestested når vedkommende er statstjenestemann undergitt beordringsplikt. Det er vanlig at en eller begge foreldrene er med barnet første skoledag.

Permisjonen begrenses til en halv dag med mindre særlige grunner foreligger.For mange er det også første gang.Velferdsreglementet gjelder alle arbeidstakere i kommunen.