liker det endre det! Kommisjonen er EUs saksforberedende og utøvende organ. Desember 2014 er EU-rådets president Donald. Det nåværende navnet (EU) stammer fra 1993. Norge kan ikke skape en

bedre verden alene, men i Europa har vi en ekte sjanse til å utgjøre en forskjell. EØS-avtalen, og de nærmere 70 andre avtalene vi har med EU, gir Norge store fordeler. Nesten 14 millioner unge i Europa er ikke i arbeid, under utdannelse eller i opplæring. Norge er ikke en del av det politiske samarbeidet i den forstand at vi kun er EØS-medlem. EU-landene samarbeider for å få til mest mulig sammen, og et av grunnprinsippene er at alle får si sin mening og være med i avgjørelsen. Organene har fått delegert myndighet av medlemslandene, og er dels overnasjonale, dels mellomstatlige i sin utforming og virkemåte. I 2009 ble Roma-traktaten erstattet. Kommissærene har ansvaret for de forskjellige sektorer av EUs virksomheter. Et grønnere Europa, eU har vært en pådriver i klimakampen, og jobber alltid med å gjøre de 28 medlemslandene grønnere. EØS-avtalen gjør det enkelt for norske bedrifter å selge produkter og tjenester i disse landene. Disse møtene hadde opprinnelig ikke status som fast institusjon, men ble skrittvis mer formalisert med Enhetsakten og Maastricht-traktaten. Skal vi løse utfordringer knyttet til klima og miljø, migrasjon, internasjonal finans og ikke minst bærekraftig utnyttelse av klodens begrensede ressurser, så er overnasjonalt samarbeid helt nødvendig. Denne traktaten la også grunnlaget for Den økonomiske og monetære union ( ØMU ) med Den europeiske sentralbank og forarbeidet til en felles valuta. Opprinnelige medlemmer Belgia Frankrike Italia Luxembourg Nederland Vest-Tyskland1 Senere medlemmer År for opptak Danmark 19torbritannia 19 Portugal 19 Finland 19 Østerrike 19 Latvia 20 Polen 2004 Tsjekkia 2004 Slovakia 20lovenia 20 Kypros 2004 Bulgaria 20 Kroatia 2013 1Det gjenforente og utvidede Tyskland fra 1990, der. Verden trenger mer samarbeid, det er ikke for mye samarbeid i verden. Hva øyet fortidens hære ikke kunne klare med vold, kan nu ordnes per kontrakt blott en penn og et stykke papir, opp med bommen og så inn med den fremmede makt. Samme krav til sikkerhet og miljøhensyn for produkter gir for eksempel enklere og dermed mindre kostbar handel for virksomhetene. Det finnes mange problemer som ikke kan løses i kommunestyret i Skjervøy, Kongsvinger eller Ytre Enebakk. Nordmenn er like mye europeere som det tyskere er, og Europeisk Ungdom mener at disse båndene bør styrkes gjennom et norsk EU-medlemskap. Norge bestemmer selv vernet av norske arbeidstakeres rettigheter, så lenge vi holder oss innenfor EØS-avtalens minimumsbestemmelser. Beslutningene i EU former offentlig politikk på en rekke viktige områder. Vi vil at Norge skal støtte opp om EUs rolle som verdens mest positive og progressive stormakt, og ikke bare være en støttespiller. Klimaet bedrer seg ikke av seg selv, og sammen med fremtidsrettete og progressive land kan Norge være med på å utgjøre en forskjell. Avgjørelsene fattes ved flertallsvedtak og er umiddelbart bindende for medlemslandene. Felles regler gjør at bedriftene hevder seg bedre i den internasjonale konkurransen. Den norske Nobelkomite begrunnet dette med at «Unionen og dens forløpere har gjennom mer enn seks tiår bidratt til å fremme fred og forsoning, demokrati og menneskerettigheter i Europa». Amsterdam-avtalen av 1999 styrket Europaparlamentets, det vil si de folkevalgtes, stilling mens Nice-traktaten av 2003 la til rette for utvidelse av unionen med en rekke land fra Øst- og Sør-Europa. Da hjelper muligheten for å ansette utenlands arbeidskraft.

Trondheim søndagsåpent Fordeler med eu

Denne funksjonen kalles også presidentskap og må ikke forveksles med fordeler med eu presidenten i Det europeiske råd eller presidenten i Europaparlamentet. Det norske markedet utvides med 500 millioner mennesker. I Norge har arbeidsinnvandringen bidratt til den sterke veksten i norsk økonomi. Arbeide, mange av de eksportrettede bedriftene, ligger utenfor byene. Idet den har tilnærmet enerett til å legge frem fordeler med eu lovforslag. Den siste funksjonen har blitt viktigere med årene og medfører en gradvis parlamentarisering av EUsystemet. Men er ingen straffedomstol, vær der når det skjer, det åpne europeiske arbeidsmarkedet gjør at folk kan jobbe der behovet for dem er størst. Kommisjonen har en sentral rolle i lovgivningsprosessen. Frihet til å reise, den europeiske kull og stålunion fra 1952.

Det er mange grunner til hvorfor man ønsker seg et norsk EU-medlemskap.Europeisk Ungdom har medlemmer med ulik bakgrunn og fra hele landet, men felles.

Samt presidentene i Europakommisjonen fluefanger og Europaparlamentet. Og dermed være med på å snu kull og oljetrenden. Arbeidstakerrettigheter har blitt styrket, i 1967 ble de tre fellesskapene Kull gressklipper og stålunionen. Parlamentets president har en viktig rolle. Med et norsk EUmedlemskap kan vi være med på å lære opp Europa i hvordan grønn energi kan utnyttes best mulig. Parlamentet har økt mandattallet i takt med antall medlemsland.